Villkor

Denna sida (tillsammans med de dokument som den hänvisar till) beskriver användningsvillkoren för hur du får använda vår webbplats www.workshape.se som gäst. Läs dessa användningsvillkor noga innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ska du inte använda webbplatsen.

Information om oss
www.workshape.se är en webbplats som skapad och drivs av Christoffer Nolet, Kontakt.

Vi är registrerade i Sverige under företag/orgnummer 8812134016 och vi har vårt registrerade säte i Arlöv.
Vårt momsnummer är SE881213401601.

 

cookies
Workshape använder cookies. När du går in på vår webbplats godkänner du att vi placerar cookies på din dator (eller den utrustning du använder).

En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av den webbsida som du besöker. Textfilen innehåller information och används bland annat för att göra webbsidan lättare att använda för besökarna.

Det finns två typer av cookies. Den ena, permanenta cookies, lagras som en fil på din hårddisk under en viss tid. Den andra typen, sessions cookies, finns kvar endast så länge du är inne på sidan.

På Workshape.se använder vi båda typerna, för att få fram mer tillförlitlig besöksstatistik och förbättra funktionaliteten för användarna.

Om du inte vill ha cookies kan du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc).

 

Skydda kundinformation
Vi beviljar endast åtkomst till icke-offentlig personlig information om dig till företagsanställda och anslutna och icke-anslutna tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla eller erbjuda dig produkter och tjänster, bearbeta och serva dina konton och administrera vår verksamhet.

Förutom under de omständigheter som anges i denna sekretesspolicy hålls din personliga information konfidentiell. Dessutom använder vi fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder som följer tillämpliga standarder för att skydda denna personliga information. Vissa lagar kan begränsa delningen av din icke-offentliga personliga information ytterligare.

Vi kan även röja information i särskilda fall när vi har anledning att tro att röjandet av denna information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som bryter mot användningsvillkoren eller tjänstevillkoren eller som orsakar skada på eller stör (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, våra kunder eller någon annan.

Vi kan röja eller bereda oss åtkomst till kontoinformation när vi i god anda anser att lagen kräver det.

 • Delning av information
  Personlig information är information om dig som är personligt identifierbar som ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer och som inte på annat sätt är offentligt tillgänglig. Workshape säljer inte eller leasar ut din personliga information. Vi röjer ingen specifik personlig information som du skickar till oss om dig på ett sätt som kopplar samman dig med den personliga informationen, förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter, som när vi i god anda anser att lagen kräver det eller vid de särskilda omständigheter som beskrivs nedan. Följande beskriver några av de sätt på vilka din personliga information kan röjas.

Vi kan även dela den personliga information som vi samlar in tillsammans med andra enheter, t.ex.:

 • Oberoende tjänsteleverantörer, t.ex. företag som tillhandahåller värdepapperisering.
 • Myndigheter och lagupprätthållande tjänstemän.
 • Andra organisationer, med ditt samtycke.
 • Andra organisationer, i enlighet med vad som är tillåtet i lag.
  Genom att begära mer information ger du oss tillstånd att överföra din personliga information till sponsorn så att denne kan tillmötesgå din begäran. I många instanser delar vi bara med oss av din e-postadress.

Information som vi kan samla in från dig
Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

 • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats www.workshape.se. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen, prenumerationen på vår tjänst eller förfrågan om fler tjänster. Vi kan också be om din information när du deltar i en tävling eller kampanj och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar den korrespondensen.
 • Vi kan även be dig delta i undersökningar som vi använder i forskningssyfte, även om du inte behöver svara på dem.
 • Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och resurserna som du bereder dig åtkomst till.

Virus, hacking och andra överträdelser
Du får inte missbruka vår webbplats genom att med vetskap introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka bereda dig obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en denial of service-attack eller en distributed denial of service-attack.

Vi rapporterar alla brott mot denna bestämmelse till relevanta lagupprätthållande myndigheter och samarbetar med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en distributed denial of service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustningen, datorprogram, information eller annat ägt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av material som har publicerats på den eller på någon webbplats som den är länkad till.

Länkning till vår webbplats
Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är korrekt och lagenligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får däremot inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon slags förbund med, godkännande av eller stöd från vår sida som inte existerar.

Du får inte heller skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.
Vår webbplats får inte innefattas på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att utan meddelande ta bort rätten till länkning.

Om du vill använda något annat material på vår webbplats än det som anges ovan skickar du en förfrågan till Kontakt@workshape.se Vi kan oavsett anledning upphäva rätten att länka till vår webbplats.

 

 GDPR

1      Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att workshape.se hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2      Organisation och ansvar

Ägaren (christoffer Nolet)  har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Christoffer Nolet har delegerat implementering av denna policy till behöriga runt workshape.se

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

3      Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

4      Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till berörd person. Christoffer Nolet ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

 

Priser

De priser som står på www.workshape.se/priser  prislista som gäller det datum avtalet sluts gäller, om inget annat
överenskommits skriftligen.

Priserna är exklusive skatter, moms och avgifter samt eventuella leveranskostnader
som köparen skall stå för.

Priserna baseras på aktuella kostnader för material, tjänster och frakt. Om kostnaderna
för ovannämnda faktorer ökar med mer än fem procent (5 %) under perioden mellan det att
avtalet sluts och tidpunkten för den faktiska leveransen, förbehåller sig säljaren rätten att
justera priserna så att de direkt återspeglar dessa förändringar.

Betalningar, Uppsägning, tillfälligt upphävande

 • Betalning skall erläggas i den valuta som anges på fakturan. Köparen skall betala hela fakturabeloppet inom 30 dagar från fakturadatumet om inget
  annat överenskommits skriftligen.
 • Köparen skall ersätta säljaren för kostnader och utgifter som säljaren drabbas av vid
  indrivning av förfallna belopp.
 • Säljaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att skriftligen meddela
  köparen om köparen begår avtalsbrott eller bryter andra avtal som ingåtts med säljaren. Enligt
  dessa allmänna villkor skall kontrakts- och avtalsbrott inbegripa.

Priset som anges på denna webbplats vid inköpstillfället, är det som gäller. Priserna är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

 

Betalningsalternativ 

Vi använder oss av direkt betalning via Stripe. Dock använder vi oss enbart av Stripe betallösning när kunden själv väljer att trycka på ”köp nu” med våra erbjudna packet/produkter.

Faktura använder vi oss i flesta fall. Och detta sker via Visma. Kunder får sin faktura skickat till sin angivna mejladress vi överenskommet datum. En pappers faktura kan skickas ut mot en avgift på 30skr som betalas av kunden.

Alla priser är inklusive moms och övriga kostnader.

 

info

Paketen vi erbjuder, se nedan. Vi tar oss rätten att när som helst ändra erbjudna tjänster samt priser. Dock gäller ej detta redan betalda tjänster/produkter.

 • Kostschema
 • Träningsschema
 • 1 veckas kostschema
 • Hälsocoachning

Packet innefattar en period på 8 veckor från om med det kunden har fått sitt produkt/tjänst levererad till sin angivna mejladress.

Paketen är skräddarsydda till varje klient/köpare. Men vi tar oss rätten att återanvända kost samt träningsschema.

Ingen garanti gällande viktnedgång kan ges då det ej går att bevisa att scheman och instruktioner har följts helt.

Resultatet kommer alltid variera

Hälsa

Skulle du under dina 8 veckor känna dig illamående eller bli sjuk, så avråder vi dig från att fortsätta med anvisningar eller tjänster från workshape. Och uppsök läkare!

Informera alltid om eventuella sjukdomar, allergier när ni fyller i informationen på Formulär, eller skicka in övrig information till våran mejladress Kontakt@workshape.se

Åldersgräns
Hos Workshape måste du vara 18 år för att få handla tjänster. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet.

 

Tävling

Vid tävlingar så gäller följande regler:

Genom att delta i tävlingar så godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

 • Ansvarig för tävlingen är: Workshape

För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

Vinnarna utses, (om ej annat anges) av en person som är aktivt involverad i workshape. Personens beslut kan inte överklagas och behöver inte motivera sitt beslut.

Vinnaren kommer att bli informerad personligen e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

 

Övrigt
Vi reserverar oss för slutförsäljning, eventuella skriv/text-fel samt att bilderna kan ge olika färgnyanser i olika datorer. Nästan alla våra produkter och tjänster är helt unika, och bör ej kopieras och återanvändas i andra fall än kundes.
Alla Tjänster och produkter förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Alla bedrägerieförsök polisanmäls.

Vid tvister kan du även kontakta EUs tvistlösningssida och få hjälp där -> Här